Taxe și impozite – Mănăstirea Cașin

1. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

ACTE NECESARE:

–          Declaraţie tip se completeaza la sediul unitatii ;

–          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);

–          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;

–          Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;

–          Buletin/Carte de identitate proprietar (CI/CIF dupa caz).

2. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE*)

 ACTE NECESARE:

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată;

–          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.

–          Buletin/Carte de identitate proprietar  (CI/CIF dupa caz).

*) in cazul persoanelor care dobandesc vehicule din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene, se anexează primul document emis de către autoritatea vamală romană in care se face referire la mijlocul de transport in cauză;

3. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING

 ACTE NECESARE:

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Contract de leasing;

–          Proces verbal predare-primire;

–          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;

–          Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;

–          Buletin/Carte de identitate utilizator  (CI/CIF dupa caz).

 1. PENTRU DECLARAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

Înregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii se face la cererea proprietarului sau deţinătorului mandatat, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de înregistrare a vehiculului;

b) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului;

c) actul de proprietate al vehiculului (factura, contractul de vânzare-cumpărare, etc.). În cazul vehiculelor cu tracţiune animală, în lipsa actului de proprietate deţinătorul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul cu tracţiune animală ce face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul propriu.

d) cartea de identitate a vehiculului, în original, sau atestatul tehnic (dacă vehiculul nu necesită omologare);

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii, excepţie făcând vehiculele cu tracţiune animală;

f) asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor ( fac excepţie de la obligaţia de asigurare obligatorie vehiculele cu tracţiune animală, conform art.76 alin.(1) din H.G. nr. 1391 din 2006, actualizată);

g) dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;

i) procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice/juridice eliberat de compartimentul impozite si taxe locale.

k) dovada achitării taxei de înregistrare a vehiculului;

l) dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înregistrare

5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);

–          Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

–          Buletin/Carte de identitate proprietari;

6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI CONSTRUITE

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Autorizaţia de construire;

–          Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

–          Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

–          Buletin/Carte de identitate proprietari;

 1. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

–          Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului

–          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.);

–          Buletin/Carte de identitate proprietari;

 1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Contract de inchiriere sau concesiune, incheiat cu Primaria Manastirea Casin ;

–          Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor;

 1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;

–          Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

 1. ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)

(In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare), la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);

–          Buletin/Carte de identitate proprietar.

 1. ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

–          Declaraţie tip, se completeaza la sediul unitatii ;

–          Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);

–          Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;

–          Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport;

–          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Bacau.

 1. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

–          CERERE TIP; se completeaza la sediul unitatii ;

Alte documente in functie de situatie:

 1. vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie
 2. vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul – carte identitate vehicul RAR;
 3. succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul – testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;
 4. vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;
 5. licitaţii, autorizaţii taxi, program ”rabla”, alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul – carte identitate RAR
 6. ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte

–          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

 13.Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de acordare a scutirilor

Cererea adresata Primariei Manastirea Casin, prin care se solicita scutirea de impozite si taxe locale;

Copie carte de identitate;

Copie act de dobandire a proprietatii sau certificat de atestare a posesiei (sau adev rol );

Copie dupa actul care atesta calitatea de beneficiar al facilitatii fiscale(copie dupa certificatul de incadrare in grad, legitimatie de veteran, adeverinta recunoastere merite);

Certificat de inmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului.

Scutirile de la impozitul pe cladiri si teren acordate persoanelor fizice si juridice, se pierd in cazul             instrainarii acestora prin orice mijloace catre alte persoane fizice si juridice, noii proprietari nu mai beneficiaza de scutiri.

Cererile se depun pana la deta de 31 martie a fiecarui an. Pentru cererile depuse dupa data de 31 martie, scutirea se aplica incepand cu data de 1 a lunii viitoare.

Close Search Window