HCL 118 din 27.12.2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024

HCL 117 din 27.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL 116 din 27.12.2022 privind modificarea HCL nr. 104/28.11.2022 privind alocarea unor sume pentru sustinerea financiara a evenimentelor prilejuite de sarbatorile de iarna organizate de Primaria comunei Manastirea Casin cu sprijinul Consilului Local

HCL 115 din 27.12.2022 privind aprobarea cesiunea Lotului S5 -43 situat in satul Scutaru catre d-l Ghilogas loan

HCL 114 din 27.12.2022 privind aprobarea cesiunea Lotului S5 -44 situat in satul Scutaru catre d-l Ghilogas loan

HCL 113 din 27.12.2022 privind aprobarea Plannlni de lucrari de interes local pe anul 2023 la care vor participa persoane care vor presta munca in folosul comunitatii conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 si O.G. 55/2002

HCL 112 din 27.12.2022 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2023 la care vor participa persoane care vor presta muncii neremuneratii in folosul comunitatii

HCL 111 din 27.12.2022 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2023 la care vor participa persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001

HCL 110 din 27.12.2022 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor ale unor persoane fara venituri, persoane decedate la care nu s-au prezentat mostenitorii pentru dezbaterea mostenirii sau persoane decedate care nu au mostenitori

HCL 109 din 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2023

HCL 108 din 28.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL 107 din 28.11.2022 rivind confirmarea apartenentei la domeniul public al comunei Manastirea Casin a imobilelor inscise in CF 60592, CF 60597 si actualizarea datelor in cartile funciare  

HCL 106 din 28.11.2022  privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Manastirea Casin a imobilului cu numarul cadastral 60448 in suprafata de 1818 mp

HCL 105 din 28.11.2022  privind aprobarea cesiunea Lotului S1 – 20 situat in satul Scutaru catre d-l Oancea Mihai 

HCL 104 din 28.11.2022  privind alocarea unor sume pentru susfinerea financiara a evenimentelor prilejuite de sarbatorile de iarna organizate de Primaria comunei Manastirea Casin cu sprijinul Consilului Local  

HCL 103 din 28.11.2022  privind aprobarea cotizatiei anuale datorate de membrii Asociatiei Comunelor din Romania 

HCL 102 din 28.11.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala Manastira Casin, judetul Bacau avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Manastira Casin, judetul Bacau, iu cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS -SIi MMSS”, Cod MySmis 130963

HOTARAREA HCL 101 din 27.10.2022 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghita Nicolae precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Manastirea Casin

HOTARAREA HCL 100 din 27.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat a indicatorilor tehuico-economici actualizati si a devizului general actualizat peutru obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa a Iocalitatilor apartinatoare comunei Manastirea Casin – Sursa de apa de suprafata, aductiune si statie de tratare”, aprobat pentru finantare prin Programul national de iuvestitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

HOTARAREA HCL 99 din 27.10.2022 privind aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARAREA HCL 98 din 27.10.2022  privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din ‘invafamantul preuniversitar din comuna Manastirea Casin 

HOTARAREA HCL 97 din 27.10.2022 privind implementarea proiectnlni “Amenajare spatiu de joaca pentru copii in comuna Manastirea Casin”

HOTARAREA HCL 96 din 27.10.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA HCL 95 din 27.10.2022 privind clasificarea drumurilor de intcres local ca strazi 

HOTARAREA HCL 94 din 27.10.2022 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a U.A.T – comuna Miiniistirea Casin      

HOTARAREA HCL 93 din 27.10.2022 privind modificarea Organigramci si a Statului de functii al aparatului de specialitate a primarului Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA HCL 92 din 27.10.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionarea cainilor fara stapan din comuna Manastirea Casin

HOTARAREA HCL 91 din 27.10.2022 privind aprobarea acordarii unei cantitati de Iemn lucru Scolii Gimnaziale “Regina Maria” Manastirea Casin 

HOTARAREA HCL 90 din 27.10.2022  privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 89 din 05.09.2022 privind modificarea HCL nr. 73/31.08.2022 privind aprobarea acordarii unui premiu in bani si a unei diplome de onoare unui numar de 20 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie

HOTARAREA Nr. 88 din 05.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investifii ,,Alimentare cu apa a localitafilor aparfinatoare comunei Manastirea Casin -Sursa de apa de suprafata, aducfiune si statie de tratare”, aprobat pentru finanfare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARAREA Nr. 87 din 05.09.2022 privind aprobarea refacerii documentatiei DALI si schimbarea solufiei tehnice in vederea implementarii obiectivului de investitii ,,Regularizare albie parau Saratelu”

HOTARAREA Nr. 86 din 05.09.2022 privind deplasarea unei delagatii a Primariei comunei Manastirea Casin la Primaria comunei Parcova – Republica Moldova, in perioada 1-2 octombrie 2022

HOTARAREA Nr. 85 din 05.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 84 din 05.09.2022 privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratiei a Scolii Gimnaziale ,,Regina Maria” Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 83 din 05.09.2022 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 36/14.04.2022 de aprobare a depunerii proiectului ,,ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI IN COMUNA MANASTIREA CASN, JUDETUL BACAU” a notei de fundamentare si a anexei privind descrierea sumara a investitiei

HOTARAREA Nr. 82 din 31 august 2022 privind distribuirea sumei de 30 mii lei penru susfinerea cultelor

HOTARAREA Nr. 81 din 31 august 2022 privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea implementarii obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera strada Vacaresti si strada Eroilor, sat Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau”

HOTARAREA Nr. 80 din 31 august 2022 privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea implementarii obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera strada Paraul Negru, sat Lupesti, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau”

HOTARAREA Nr. 79 din 31 august 2022 privind aprobarea elaborarii intocmirii documentatiei tehnice in vederea accesarii unei finantari prin Asociatia G.A.L. Valea Trotusului pentru “Amenajare spatiu de joaca pentru copii in comuna Manastirea Casin”

HOTARAREA Nr. 78 din 31 august 2022 privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin

HOTARAREA Nr. 77 din 31 august 2022 privind actualizarea “PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR” al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 76 din 31 august 2022 privind clasificarea drumurilor de interes local ca strazi

HOTARAREA Nr. 75 din 31 august 2022  privind modificarea si completarea HCL nr. 45/10.05.2022 privind asocierea Judetului Bacau cu Unitatea Administrativ-Teritorialii Manastirea Casin in vederea finantarii activitiitii de protecfie de tip rezidential a persoanei cu handicap

HOTARAREA Nr. 74 din 31 august 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 73 din 31 august 2022 privind aprobarea acordarii unui premiu in bani si a unei diplome de onoare unui numar de 20 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie

HOTARAREA Nr. 72 din 31 august 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA Nr. 71 din 27 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 70 din 27 iulie 2022 privind aprobarea unui ajutor ce consta in acordarea de 10 mc lemn lucru d-nei Blanaru Geta

HOTARAREA Nr. 69 din 27 iulie 2022 privind insusirea documentatiilor tehnice cadastrale pentru unele imobile aflate in inventarul domeniului public al comunei Manastirea Casin

HOTARAREA Nr. 68 din 27 iulie 2022 privind participarea Comunei Manastirea Casin la “Programnl privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitii ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Manastirea Casio – din localitatile Parvulesti, Scutaru si Lupesti, judetul Bacau”

HOTARAREA Nr. 67 din 27 iulie 2022 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie “Alimentare cu apa a localitatilor apartinatoare comunei Manastirea Casin – Sursa de apa de suprafata, aductiune si statie de tratare”

HOTARAREA Nr. 66 din 27 iulie 2022 privind abrogarea HCL nr. 24/14.03.2022 privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Manastirea Casin, judeful Bacau

HOTARAREA Nr. 65 din 27 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ” Modernizare strada Drumul Morii in sat Manastirea Casin, judetul Bacau”

HOTARAREA Nr. 64 din 27 iulie 2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Drumul Morii in sat Manastirea Casin, judetul Bacau”

HOTARAREA Nr. 63 din 20 iulie 2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, asistenta si de reprezentare pentru Comuna Manastirea Casin

HOTARAREA Nr. 62 din 14 iulie 2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Manastirea Casin pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 05.08.2022 ora 15,00

HOTARAREA Nr. 61 din 14 iulie 2022 privind aprobarea exploatarii si valorificarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin

HOTARAREA Nr. 60 din 14 iulie 2022 privind asocierea comunei Manastirea Casin cu Societatea Nationalii de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau

HOTARAREA Nr. 59 din 14 iulie 2022 privind abrogarea HCL nr. 6/19.01.2022 privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 58 din 14 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 27 din 14 martie 2022 privind modificarea titlului investitiei ,,Renovare integrata Camin cultural comuna Manastirea Casin” ‘in ,,Eficientizarea energetica moderata a Caminului cultural din sat Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin judetul Bacau, precum si aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare a acestui obiectiv de investitii.

HOTARAREA Nr. 26 Din 14 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al Comunei Manastirea Casin”

HOTARAREA Nr. 25 Din 14 martie 2022 privind aprobarea majorarii taxei de inchiriere catre populatie a utilajelor (buldoexcavator, autobasculanta TAF)

HOTARAREA Nr. 24 Din 14 martie 2022 Privind actualizarea domeniului public al comunei Manastirea Casin.

HOTARAREA Nr. 23 Din 14 martie 2022 privind aprobarea achizitioniirii unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei Miiniistirea Casin.

HOTARAREA Nr. 22 Din 14 martie 2022 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Maniistirea Casin, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Manastirea Casin.

HOTARAREA Nr. 21 Din 14 martie 2022 privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,Infiintare distribufie gaze naturale in comuna Manastirea Casin judetul Bacau” pentru finantarea acestuia in cadrul Programul National de Investitii Anghel Saligny. 

HOTARAREA Nr. 20 Din 14 martie 2022 Privind aprobarea cesionarii contractului de concesiune nr. 866 din 2004 al domnilor Ghinghina Dragos -Florin si Ghinghina Stefan pentru Lotul S1-15 domnului Gaidargi Mihail din Bucuresti

HOTARAREA Nr. 19 din 14 martie 2022  Privind aprobarea mandatarii reprezentantului legal al Comunei Manastirea Casin in persoana doamnei Primar Ing. Enache Adriana privind exercitarea dreptului de vot in interesul comuinitatii la toate sedintele AGA ADIB ce se vor desfatura in anul 2022

HOTARAREA Nr. 18 Din 14 martie 2022 Privind aprobarea mandatarii reprezentantului legal al Comunei Manastirea Casin in persoana doamnei Primar Ing. Enache Adriana privind exercitarea dreptului de vot in interesul comuinitatii la toate sedintele AGA CRAB ce se vor sesfasura in anul 2022

HOTARAREA Nr.17 din 14 martie 2022 Privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat al obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Drumul Morii in sat Manastirea Casin, judeful Bacau” – obiectiv inclus in Programul National de Constructii de interes Public sau Social

HOTARAREA Nr. 16 din 14 martie 2022 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Finaru Nicolae si vacantarea locului de consilier local ocupat de aceasta in cadrul Consiliului Local al Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 15 Din 10 februarie 2022 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2022

HOTARAREA Nr. 14 Din 10 februarie 2022 privind efectuarea in anul 2022 a concediului de odihna annal neefectuat in anul 2021 de catre Primarul si Viceprimarul comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA Nr. 13 Din 10 februarie 2022 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU

HOTARAREA NR.12 din 10 Februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Manastirea Casin pe anul 2022

HOTARAREA NR.11 din 10 Februarie 2022 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2021

HOTARAREA Nr.10 din 07 Februarie 2022 privind modificarea art.I, art. 2 si Anexelor nr.1 si nr. 2 din Hotararea Consiliului Local Manastirea Casin nr. 111/12.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii “modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Manastirea Casin, judetul Bacau” prin Programul Naµonal de lnvestitii Anghel Saligny

HOTARAREA Nr. 9 din 07 Februarie 2022 privind modificarea art.1, art.2 si Anexei nr.1 si nr.2 din Hotararea Consiliului Local Manastirea Casin nr. 90/13.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Alimentare cu apa a localitatilor apartinatoare comunei Manastirea Casin, judetul Bacau – Sursa de apa de suprafata, aductiune si statie de tratare” prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

HOTARAREA NR. 8 din 19 Ianuarie 2022 privind acordarea unui ajutor ce consta in 15 mc lemn lucru familiei Deleu Mariana si 13 mc lemn de lucru familiei Enache Vasile in urma incendiilor care le-a distrus locuintele

HOTARAREA NR. 7 din 19 Ianuarie 2022 privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 10 ani a constructiei ,,Dispensar Scutaru ” din satul Scutaru, d-nei Oncioiu Elena

HOTARAREA NR. 6 din 19 ianuarie 2022 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HOTARAREA NR.5 din 19 Ianuarie 2022 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 866/2004 a d-lui Costea Romeo catre dl Gaidargi Mihail din Bucuresti.

HOTARAREA NR.4 din 19 Ianuarie 2022 privind aprobarea retelei Scolare din comona Manastirea Casin pentru anul scolar 2022-2023

HOTARAREA NR.3 din 19 Ianuarie 2022 privind aprobarea procentului fondului de conservare si regenerare la contractul de administrare nr. 9811/11.08.2016 in valoare de 10% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare calculata la nivelul prefului mediu a unui mc pe picior

HOTARAREA NR.2 din 19 Ianuarie 2022 privind aprobarea protocolului care urmeaza a fi incheiat intre Comuna Manastirea Casin si Administratia Nationala Apele Romane, reprezentata de Administratia Bazinala de Apa Siret pentru a putea utiliza suprafata de 8265 mp teren situat in albia minora a raului Casin pe raza comunei Manastirea Casin in scopul realizarii obiectivului de investitii: ,,Refacere L= 0,200 Km mal erodat rau Casin, sat Lupesti, comuna Manastirea Casin

HOTARAREA NR.1 din 19 Ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Close Search Window