HCL Nr. 82 din 18.09.2023  privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al Autogrederului marca YTO PY 165C aflat in dotarea proprie a U.A.T-comuna Manastirea Casin

HCL Nr. 81 din 18.09.2023 privind aprobarea cesiunea Loturilor S5-20 si S5-22 situate in satul Scutaru catre d-l Bucur Ciprian si doamna Bucur Ramona

HCL Nr. 80 din 18.09.2023 privind rectificarea bngetulni local si modificarea listei de investitii

HCL Nr. 79 din 18.09.2023 privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratiei a Scolii Gimnaziale ,,Regina Maria” Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 78 din 18.09.2023 privind acordarea a 25 mc material lemnos pentru reparatii Pod Melania

HCL Nr. 77 din 18.09.2023 privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor din domeniului privat al Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 76 din 18.09.2023 privind rezilierii a 16 contracte de concesiune pentru loturile de la Scutaru

HCL Nr. 75 din 18.09.2023  privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Manastirea Casin pentru Sedinfa Adunarii Generale a Acfionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 02.I0.2023/03.10.2023

HCL Nr. 74 din 18.09.2023 privind acordarea unui premiu de merit pentru performantele deosebite obtinute la olimpiada nationala si internationala in anul 2023

HCL Nr. 73 din 18.09.2023 pentru completarea si modificarea HCL nr.17/13.09.2023 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin pentru anul 2023

HCL Nr. 72 din 18.09.2023 privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare distributie gaze naturale in comuna Manastirea Casin, judetul Bacau”

HCL Nr. 71 din 29.08.2023 Privind aprobarea documnetatiei tehnico-economice revizuite si a indicatorilor tehnico­economici actualizati aprobati prin Hotiirarea Consiliului local al Comunei Miiniistirea Casin nr. 25/29.03.2023 pentru obiectivul de investitii ,,EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA MANASTIREA CASIN-DIN LOCALITATILE PARVULESTI, SCUTARU SI LUPESTI,  JUDETUL BACAU”

HCL Nr. 70 din 29.08.2023 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii 

HCL Nr. 69 din 29.08.2023 privind aprobarea proiectului tehnic si a devizului general actualizat Ia faza PTH pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare energetica moderata a cladirii Sala Multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr.1, Manastirea Casin”, aprobat pentru finanfare prin Programul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10- Fondul local, Investitia I.3-Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale precum si a sumei reprezentiind categoriile de cheltuieli finanfate de Ia bugetul local pentru realizarea obiectivului 

HCL Nr. 68 din 29.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Manastirea Casin

HCL Nr. 67 din 19.07.2023  privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Comunei Manastirea Casin

HCL Nr. 66 din 19.07.2023  privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr. 65 din 19.07.2023  privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 64 din 19.07.2023  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Miiniistirea Casin si serviciilor publice de interes local, fara personalitate juridicaANEXA

HCL Nr. 63 din 19.07.2023   privind aprobarea cu titlu gratuit a 23 me lemn material de constructii pentru Asociatia ,,Surotti Manastirea Casin”

HCL Nr. 62 din 19.07.2023  privind stabilirea mandatului special al reprezentautului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Manastirea Casin pentru Sedinta Adunarii Generale a Acfionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 07 .08.2023/08.08.2023

HCL Nr. 61 din 19.07.2023  privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deseurilor reciclabile in vederea sortarii si tariful de facturare pentru preluarea deseurilor biodegradabile in vederea compostarii, pentru o perioada de 6 luni

HCL Nr. 60 din 19.07.2023  privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic(PTh) si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,AMENAJARE SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA MANASTIREA CASIN”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr. 59 din 29.06.2023  privind aprobarea participarii la Programul finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C13 – Reforme Sociale, Investitia I4 CONSTRUIRE CENTRU DE ZIDE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSNICE IN SATUL LUPESTI, COMUNA MANASTIREA CASIN

HCL Nr. 58 din 29.06.2023  privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Marioru Ion precum si vacantarea locului de consilier local

HCL Nr. 57 din 29.06.2023 privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare” al comunei Manastirea Casin, veteranului de razboi, Ionita Neculai

HCL Nr. 56 din 29.06.2023 privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare” al comunei Manastirea Casin, Preot Protopop loan Bargaoanu

HCL Nr. 55 din 22.06.2023  privind aprobarea unui ajutor ce consta in acordarea de 10 me lemn lucru d-lui Macalau Viorel

HCL Nr. 54 din 22.06.2023  de modificare a Anexei la HCL nr. 50 din 24.05.2023 privind aprobarea programului de activitati organizate cu prilejul Zilelor Comunei Manastirea Casin si a bugetului aferent acestuia 

HCL Nr. 53 din 22.06.2023  privind modificarea si completarea HCL nr. 8/28.03.2013 privind aprobarea rezilierii a 14 contracte de concesiune loturi la Scutaru

HCL Nr. 52 din 22.06.2023  privind aprobarea cu titlu gratuit a 10 mc lemn de foc pentru Manastirea Nasterea Maicii Domnului, de stil vechi din comuna Manastirea Casin

HCL Nr. 51 din 22.06.2023  privind aprobarea modificiirii tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., conform Raportului expertului cooptat de catre ADIS Bacau, de catre UAT-urile membre, parte in contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957/ 06.05.2015 

HCL Nr. 50 din 24.05.2023   privind aprobarea programului de activitati organizate cu prilejul Zilelor Comunei Manastirea Casin si a bugetului aferent acestuia

HCL Nr. 49 din 24.05.2023  privind aprobarea acordarii unui premiu in bani si a unei diplome de onoare unui numar de 9 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie

HCL Nr. 48 din 24.05.2023 privind aprobarea cu titlu gratuit a unor cantitati de material lemnos pentru unitatile de cult din comuna Manastirea Casin

HCL Nr. 47 din 24.05.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitiitii Administrativ-Teritoriale comuna Manastirea Casin pentru Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 29.0S.2023/30.05.2023

HCL Nr. 46 din 24.05.2023 privind aprobarea rezilierii contractului de coucesiune nr. 866/15.08.2004 lot S2-10

HCL Nr. 45 din 24.05.2023 privind aprobarea cotizafiei anuale datorate de membrii Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau

HCL Nr. 44 din 24.05.2023 privind aprobarea exploatarii si valorificarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin

HCL Nr. 43 din 24.05.2023 privind aprobarea Contractulni de asociere privind finantarea activitiitii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap

HCL Nr. 42 din 12.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat dupa procedura de achizitfie executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa a localitatilor apartiniitoare comunei Manastirea Casin – Sursa de apa de suprafafa, aductiune si statie de tratare”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr. 41 din 26.04.2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Manastirea Casin la “Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

HCL Nr. 40 din 26.04.2023 privind aprobarea exploatarii si valorificarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin

HCL Nr. 39 din 26.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Manastirea Casin in parteneriatul LEADER ,,GALVALEA TROTUSULUI” pentru implementarea Stategiei de Dezvoltare Locala cu finantare prin PS 2023-2027

HCL Nr. 38 din 26.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr. 37 din 26.04.2023 privind aprobarea cesiunea Loturilor S5-23 si S5-24 situate in satul Scutaru catre d-l Bitoiu Andrei Marius

HCL Nr. 36 din 26.04.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 35 din 26.04.2023 privind actualizarea drepturilor salariale acordate functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Manastirea Casin

HCL Nr. 34 din 26.04.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Miiniistirea Casin, Judetul Bacau

HCL Nr. 33 din 26.04.2023 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari in comuna Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 32 din 26.04.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al comunei Manastirea Casin”

HCL Nr. 31 din 26.04.2023 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea Planului urbanistic general al comunei Manastirea Casin si a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia

HCL Nr. 30 din 26.04.2023 privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Manastirea Casin si al Regulamentului local de urbanism aferent acestuia

HCL Nr. 29 din 29.03.2023  privind rectificarea bugetului local al comunei Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 28 din 29.03.2023 privind respingerea modificiirii/ajustarii tarifelor propuse de ciitre S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., de catre UAT-urile membre, parte in contractul de concesiouare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957/06.05.2015

HCL Nr. 27 din 29.03.2023  privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Manastirea Casin pentru Sedinta Adunarii Generate a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 20.04.2023/21.04.2023

HCL Nr. 26 din 29.03.2023  privind completarea inventarului bunurilor din domeniului privat al Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau.

HCL Nr. 25 din 29.03.2023 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA MANASTIREA CASIN -DIN LOCALITATILE PARVULESTI, SCUTARU SI LUPESTI, JUDETUL BACAU”

HCL Nr. 24 din 13.03.2023 privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratiei a Scolii Gimnaziale ,,Regina Maria” Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 23 din 13.03.2023 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”

HCL Nr. 22 din 13.03.2023 privind probarea Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini a activitatii de gestionare a cainilor fara stapan si aprobarea Studiului de oportunitate privind gestionarea cainilor fara stapan din comuna Manastirea Casin

HCL Nr. 21 din 13.03.2023 PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALATII NR. 1078/1087/16.04.2018 INCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A.

HCL Nr. 20 din 13.03.2023 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al Comunei Manastirea Casin, judetul Bacau.

HCL Nr. 19 din 13.03.2023  privind aprobarea participarii la Programul finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta din Componenta CIS Educatie precum si aprobarea proiectului cu denumirea ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGIT ALE A SCOLII GIMNAZIALE REGINA MARIA, INCLUSIV STRUCTURI IN COMUNA MANASTIREA CASIN, JUDETUL BACAU”

HCL Nr. 18 din 13.03.2023  privind constituirea unui drept de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRIDS.A. pentru suprafata totala de 11. 794,5 mp teren din domeniul public al comunei Manastirea Casin, in vederea executarii lucrarii ,, Modernizare, reabilitare si imbunatatire nivel tensiune in retele de joasa tensiune din gestiunea Delgaz Grid Eta pa 1 -PT A 2 si PTA 3 Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 17 din 13.03.2023 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Manastirea Casin pentru anul 2023

HCL Nr. 16 din 13.03.2023 privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR” al comunei Manastirea Casin, judetul BacauANEXA

HCL Nr. 15 din 05.02.2023  privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

HCL Nr. 14 din 05.02.2023  privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din comuna Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 13 din 05.02.2023  privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023

HCL Nr. 12 din 05.02.2023  privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2022

HCL Nr. 11 din 31.01.2023  privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Manastirea Casin pentru Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 27.02.2023

HCL Nr. 10 din 31.01.2023  privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr. 9 din 31.01.2023  privind aprobarea cesiunea Lotului S6-15 situat in satul Scutaru catre d-l Rosu Valentin

HCL Nr. 8 din 31.01.2023  privind aprobarea cesiunea Lotului S2-19 situat in satul Scutaru catre Societatea P.A.D.E.L. FOREST S.R.L.

HCL Nr. 7 din 31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera strada Vacaresti si strada Eroilor, sat Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau”

HCL Nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera strada Paraul Negru, sat Lupesti, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau”

HCL Nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare energetica moderata a cladirii Sala Multimedia din incinta Scolii Gimnaziale Nr.1, Manastirea Casin”, aprobat pentru finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 – Fondul local, lnvestitia 1.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatatifurnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ­ teritoriale precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr. 4 din 31.01.2023 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 in comuna Manastirea Casin, judetul Bacau

HCL Nr. 3 din 31.01.2023 privind aprobarea drepturilor salariale acordate functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Manastirea Casin

HCL Nr. 2 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodarire comunala, intretinere, colectare, transport si depozitare a deseurilor si pentru activitatile comerciale, stabilirea unor masuri de protectia mediului, precum si obligatii cetatenesti

HCL Nr. 1 din 18.01.2023 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, asistenta si de reprezentare pentru Comuna Manastirea Casin

Close Search Window